Going to see Eddie Izzard at the Bardavon, Poughkeepsie


Click photo to enlarge